การรับประกันและส่งซ่อม

Warranty and Repair

นโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ Garmin

  1. Guaranteed product reliability from production within 7 days * from the date of purchase and specified on the receipt, where customers can bring the product to pick up or deliver parcels to the company for inspection. The company will replace the new device and old model for Only available
  2. รับประกันอุปกรณ์ (ตัวเครื่อง) ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อและระบุในใบเสร็จ และจะรับประกันจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น (ไม่รวมถึงแบตเตอรี่ การใช้งานผิดประเภท ตลอดจนการแตกหัก เสียหายจากกการใช้งาน)
  3. The device warranty(only device) is 1 year from the date of purchase and stated on the receipt. And will guarantee from production errors only (Not including batteries, Miss use, As well as breakage Damaged by use)
  4. Warranty for accessories within the box for 1 year from the date of purchase and stated on the receipt. And will guarantee from production errors only
  5. In the event that the GPS device cannot support the new map, the company reserves the right to not update the map in all cases.
  6. Termination of service for updating maps and software As well as after-sales service of each product model Follow the policies and / or announcements of the company, the manufacturer or the product owner.
  7. GIS Company Limited reserves the right to change conditions without prior notice.